nhà máy điện chu trình hỗn hợp đã qua sử dụng để bán