thạch cao được khai thác và phát triển như thế nào