bạn cần thiết bị gì để trở thành một người khai thác than