lợi thế của quặng vàng tác động so với các loại quặng vàng khác