tác động của khai thác quặng sắt đối với môi trường