vạch ra các giai đoạn mà một dự án khai thác sẽ trải qua 4