nhiệm vụ của stom trong các bộ phận khai thác ở nigeria