hoạt động của nhà máy than trong nhà máy nhiệt điện