ủng hộ cho một chính sách khai thác trong phân tích ghana inurl