người bán thỏa thuận mô hình kỹ thuật chuyển đổi al máy nghiền